HydroEco » Nasze projekty

 

Zbiornik Retencyjny Jabłonna
Profil podłużny
Potok Wiczliński
Potok Wiczliński
Komorowo
Kanalizacja Deszczowa
Jaz rzeczny

 

 

ROK 2008

Inwestor: Zakład Komunalny w Sopocie Zarząd Dróg i Zieleni
1.  Opracowanie projektowo-kosztorysowe:
   „Wymiana kanału deszczowego w ul. Tatrzańskiej od studni DST4137B do studni DST4137C
    w Sopocie”

2.  Opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
   „Wymiana kanału deszczowego między ul. Karlikowską a Bitwy pod Płowcami w Sopocie”
3.  Opracowanie projektowo-kosztorysowe:
   „Budowa kanału deszczowego w ul. Andersa w Sopocie”
4.  Opracowanie koncepcyjne z elementami projektu budowlanego:
   „Koncepcja kanału przerzutowego z ul. Puławskiej do kanału w ul. Bohaterów Monte Cassino”
5.  Opracowanie koncepcyjne z elementami projektu budowlanego:
   „Koncepcja odwodnienia ul. Malczewskiego w Sopocie”

Inwestor: Urząd Miasta Gdyni  
6.  Koncepcja programowo-przestrzenna:
   „Koncepcja odtworzenia Potoku Wiczlino”

Inwestor: Urząd Morski w Gdyni  
7.  Opracowanie projektowo-kosztorysowe z uzyskaniem wszystkich pozwoleń wymaganych
     przez „Prawo Budowlane” :
   „Podczyszczenie toru wodnego od przepompowni Osłonka do stawy „Gdańsk”
8.  Opracowanie projektowo-kosztorysowe z uzyskaniem wszystkich pozwoleń wymaganych
     przez „Prawo Budowlane” :
   „Podczyszczenie toru wodnego na ujściu rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego”

Inwestor: Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
9.  Opracowanie projektowo-kosztorysowe z uzyskaniem wszystkich pozwoleń wymaganych
     przez „Prawo Budowlane” :
   „Przebudowa wału przeciwpowodziowego J. Drużno – polder 73 i 75 na odcinku od
     rzeki Brzeżnicy do rzeki Młynówki Marwickiej”

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
10. Opracowanie projektowo-kosztorysowe z uzyskaniem wszystkich pozwoleń wymaganych
      przez „Prawo Budowlane” :
    „Remont byłych wrót przeciwpowodziowych na Kanale Jagiellońskim w Kępie Rybackiej”.

Inwestor: Grupa projektowa  „DERING” w Gdyni
11. Opracowanie projektowo-kosztorysowe:
     „Rzeka Skroda – budowla piętrząco-przejazdowa w Km 1+714”.

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
12. Operat wodno-prawny
     „Remont przepustu na rzece Wietcisie w ciągu drogi Nr 221 w miejscowości Przywidz”

WYKAZ OPRACOWAŃ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH
WYKONANYCH PRZEZ MGR INŻ. ANDRZEJA PIENIĄŻKA
W LATACH 1992-2007

Inwestor: Urząd Miejski w Gdańsku
1. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
  „Odwodnienia i zagospodarowania Pasa Nadmorskiego na odcinku od ul.Piastowskiej do   
    promenady do mola na przedłużeniu  al. Jana Pawła II na Zaspie” – 2001r.
2. Koncepcja programowo-przestrzenna
   „Aktualizacji koncepcji regulacji potoku Strzyża od ul .Grażyny do ul Grunwaldzkiej” – 2003r.
3. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
  „Zbiornik retencyjny „Kilińskiego” na Potoku Strzyża w Gdańsku” – 2005r.


Inwestor: Urząd Miejski w Gdyni
4. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
  „Regulacja rzeki Kaczej na odcinku od mostu w ul. Kościelnej do Al. Zwycięstwa” -1993r.


Inwestor: Urząd Gminy w Osieku
5. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
  „Mała retencja wód powierzchniowych woj. gdańskiego Gmina Osiek: obiekty: Karszanek,
    Godnik, Wierzbiny, Siekierki ” – 1995r.


Inwestor: Urząd Gminy w Karsinie
6. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
   „Mała retencja wód powierzchniowych woj. gdańskiego” Gmina Karsin: obiekty:
    Zamość-Bielawy, Trzcionki, Osowo-wybudowanie – 1995r.


Inwestor: Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej w Gdańsku
7. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
  „Zabezpieczenie na czas wieloletniego wyłączenia śluzy Przegalina-Północna
    z eksploatacji” – 1994r.


Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
8. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
   „Odbudowa koryta rzeki Liwy na odcinku: ujście do Nogatu - jaz Białki.              
    ETAP I - Odbudowa koryta Liwy na odcinku: ujście do Nogatu - ujście Kanału Reja A” – 2002r
9. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
   „Odbudowa koryta rzeki Liwy na odcinku: ujście do Nogatu - jaz Białki.              
    ETAPIII - Odbudowa koryta Liwy na odcinku: ujście Kanału Reja A – jaz Białki” – 2003r.
10. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Naprawa obiektów węzła wodnego Biała Góra” – 2003r.
11. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Odbudowa ubezpieczeń brzegowych rzeki Pasłęki na odcinku: północna granica miasta 
     Braniewo-elektrownia wodna Braniewo” – 2004r.
12. Wielobranżowy projekt budowlany z materiałami do przetargu i operatem wodno-prawnym:
    „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez  budowę Małej Elektrowni
     Wodnej w Michałowie -  BUDOWA MEW „MICHAŁOWO” – 2007r.


Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku
13. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Modernizacja koryta Kanału Młyńskiego” – 1992r.
     Odcinek III – od mostu drogowego na drodze E-1 do torów kolejowych Tczew-Starogard
14. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Odbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Bielawy” – 1993r.
15. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Odbudowa stopnia wodnego na Kanale Juranda w Km 26+617 gm. Stary Targ” – 2001r.
16. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe:
    „Docelowa zabudowa wyrwy w lewym wale rzeki Kłodawy w Km 3+600 wraz z drogą
     dojazdową – 2001r.


Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
17. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Regulacja rzeki Kumieli wraz z budową pasa rekreacyjno-technicznego od
      ul. Grunwaldzkiej do ujścia” – 1998r.


Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Toruniu
18. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Budowla stabilizująca lustro wody jeziora Tarpno w Grudziądzu” – 1997r.
19. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Podpietrzenie jeziora Piotrkowskiego – rzeka Lubianka – gm. Ciechocin” – 1998r.


Inwestor: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie
20. Koncepcja programowo-przestrzenna
    „Studium terenowe budowy jazu na rzece Omulew w miejscowości Wesołowo” – 1994r.
21. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Stabilizacja zwierciadła wody jeziora Omulew wraz z zabezpieczeniem przeciwerozyjnym
      Rzeki Omulew na odcinku od miejscowości Dębowiec do jeziora Omulew” – 1997r.
      Jaz na wypływie z jeziora Omulew – 1997r.
22. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym
     „Stabilizacja zwierciadła wody jeziora Omulew wraz z zabezpieczeniem przeciwerozyjnym
      Rzeki Omulew na odcinku od miejscowości Dębowiec do jeziora Omulew” – 1997r.
      Jaz w Dębowcu – 1997r.


Inwestor: Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu
23. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Budowa jazu i przepławki dla ryb wraz z rozbiórką istniejących urządzeń wodnych
     w Km 0+910÷0+970 rz. Grabianki gm. Tolkmicko” – 2006r.
24. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Przebudowa stacji pomp „Komorowo 61 i 61a” w Komorowie Żuławskim gm.Elbląg” – 2007r.
25. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Regulacja rzeki Elszka w Km 0+00÷11+740 wraz z remontem istniejących obwałowań
     gm. Elbląg i Pasłęk”  - 2007r.


Inwestor: Kujawsko-Pomorski  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
26. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego oraz przebudowa i naprawa budowli
     na rzece Okalewce w Km 0+000 ÷15+850 gmina  Skrwilno i Świedziebnia” – 2007r.


Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
27. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe od rzeki Motławy ulic Przybrzeżnej i Olszyńskiej
     w Gdańsku” – 1995r.
28. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Zbiornik retencyjny „Jabłoniowa” wraz z regulacją rowu S-1 w Gdańsku Szadółkach”-2003r.
29. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Kanalizacja sanitarna dla ul. Leszczynowej i Jeziorowej w Gdańsku” – 2004r.


Inwestor: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
30. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Naprawy sieci kanalizacji deszczowej na terenie pomnika Obrońców Westerplatte
     w Gdańsku” – 2001r.
31. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Rurociąg odprowadzający wodę ze zbiornika przy ul. Kilińskiego do potoku Strzyża wraz
     z remontem koryta potoku  na terenie Parku „Kuźniczki” – 2004r.


Inwestor: Gdańskie Melioracje Sp. z o.o.
32. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Modernizacja zbiornika retencyjnego „Zabornia” na Potoku Siedlickim” – 1996r.
33. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Zbiornik retencyjny „Nowiec II” wraz z drogą 04381 i jej uzbrojeniem”
     Uzbrojenie drogi – wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna – 1999r.
34. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
     Stanowisko dla pomiaru stanów i przepływów wody w Potoku Strzyża” – 1999r.
35. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Budowa zbiornika retencyjnego Nr4 w rejonie ul. Augustowskiej na Potoku Oruńskim
    wraz z regulacja jego koryta – 1999/2000r.
36. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Zbiornik retencyjny wód deszczowych w rejonie ul. Platynowej i Małomiejskiej
    w  Gdańsku Oruni” – 2000r.
37. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Modernizacja koryta potoku BYSTRZEC I  od ujścia potoku BYSTRZEC II do ul. Grażyny.
    Odcinek od ul. Waryńskiego do ul. Grażyny” – 2001r.
38. Wielobranżowy projekt wykonawczy:
    „Modernizacja koryta potoku BYSTRZEC I  od ujścia potoku BYSTRZEC II do ul. Grażyny
     Odcinek od ul. Waryńskiego do ul. Grażyny”. Remont  koryta pod budynkiem Grażyny 12 - 2001r.


Inwestor: SAUR NEPTUN Gdańsk
39. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe:
    „Budowa wodociągu dla osiedla Matarnia” – 1994r.
40. Wielobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dzielnicy Orunia Dolna” – 1996r.
41. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Kanalizacja sanitarna i wodociąg dla ul. Zawiejskiej” – 2001r.


Inwestor: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
42. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
    „Przebudowy uzbrojenia podziemnego (magistrali ks1400x2100, ks250, ciepłociągu c2x40)  
     kolidującego z projektowaną zabudową działki nr 365 przy ul. Rycerskiej w Gdańsku”- 2003r.
43. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe wraz z operatem wodno-prawnym:
     „Pawilon muzealny przy skansenie „Grodzisko” wraz z zagospodarowaniem terenu”
     Zbiornik retencyjny „Staw Grodzisko” na potoku Grodowym w Sopocie” – 2007r.


Inwestor: HOSSA SA
44. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe:
     „Odprowadzenie wód opadowych z osiedli „Za Lasem” i „Sokółka II” w Gdyni Chwarznie”-2000r.
45. Jednobranżowe opracowanie projektowo-kosztorysowe:
    ”CENTRUM USŁUGOWE „MATEMBLEWO” BIURA RACHUNKOWE, PRAWNICY, LEKARZE, 
     ARCHITEKCI, INFORMATYCY, BROKERZY I AGENCI UBEZPIECZENIOWI
     Gdańsk ul. Potokowa - Kanalizacja deszczowa i przyłącza wodno – kanalizacyjne - 2002r.


Inwestor: Navimor- Invest Gdańsk
46. Opracowanie koncepcyjne
      Zbiornik retencyjny „Stodulecky” na Potoku Prokopskim w Pradze – 2002r.