HydroEco » Oferta

 

W ramach usług projektowych oferujemy wykonanie:

» projektów budowlanych

» projektów wykonawczych

» koncepcji programowo - przestrzennych
 

W zakresie hydrotechniki śródlądowej, morskiej, melioracji oraz gospodarki wodnej a w tym:

» zbiorników retencyjnych - w tym na terenach miejskich

» miejskich sieci kanalizacji deszczowej

» regulacji rzek i potoków - w tym na terenach miejskich

» budowli hydrotechnicznych - w tym: zapór ziemnych, jazów, budowli piętrząco-upustowych, pompowni,
   przepławkek dla ryb, nabrzeży, bulwarów, elektrowni wodnych, pirsów, pomostów, dalb, umocnień
   brzegów morskich i śródlądowych oraz robót czerpalnych.

» wałów przeciwpowodziowych sieci melioracyjnych, przepustów drogowych, zastawek, stawów rybnych,
   mnichów, dróg i mostów rolniczych.

      Przy współudziale zaprzyjaźnionych projektantów wykonujemy również wielobranżowe projekty z szeroko pojętej infrastruktury technicznej. Stale współpracujemy ze specjalistami z następujących branż:

   

W ramach usług doradczych  oferujemy:

•  pełnienie nadzorów autorskich i inwestorskich

•  sporządzanie operatów wodno-prawnych w zakresie wymaganym przez „Prawo Wodne”

•  wykonanie opracowań i ekspertyz w zakresie hydrologii, hydrauliki, hydrogeologii i geotechniki

•  sporządzanie instrukcji: gospodarowania wodą, utrzymania i eksploatacji budowli hydrotechnicznych
    i systemów melioracyjnych

•  sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

•  sporządzanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

•  przygotowanie materiałów przetargowych a w tym:
    » przedmiarów robót
    » kosztorysów inwestorskich
    » specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

•  wykonanie opracowań inwentaryzacyjnych istniejących obiektów wraz z ekspertyzami ich stanu
    technicznego,
•  wykonanie inwentaryzacji zieleni

•  opracowanie raportów oddziaływania na środowisko

•  opracowanie studiów wykonalności

    W ramach współpracy ze Zleceniodawcami oferujemy pomoc w uzyskiwaniu wymaganych prawem
decyzji i pozwoleń.

 

 

 

Zapraszamy do współpracy, mając nadzieję, że uda nam się spełnić Wasze oczekiwania.